WYKŁADY O TEATRZE I DRAMACIE

 


Teatr mój widzę ogromny.

Stanisław Wyspiański

  • W ubiegłych latach wykłady o teatrze i dramacie prowadzili:  Gabriela Matuszek, Anna R. Burzyńska
  • Sylabus modułu
  • Prezentacja wybranych zajęć

 

Wykłady o teatrze i dramacie Anny R. Burzyńskiej (2010)

Cykl obejmował 5 wykładów (10 godzin) i był kontynuacją zajęć prof. Gabrieli Matuszek dotyczących dramatu naturalistycznego. Zakres omawianego przez mnie materiału obejmował dzieje teatru i dramatu od czasów dwudziestolecia międzywojennego po dzień dzisiejszy, przy czym sztuka przełomu wieków dziewiętnastego i dwudziestego (a także wcześniejsza) wraz z wypracowanymi wówczas konwencjami była stałym punktem odniesienia dla analiz tekstów bardziej współczesnych.

Próba określenia specyfiki poszczególnych nurtów i zjawisk podparta została konkretnymi przykładami z zakresu tekstów dramatycznych oraz ich wybitnych realizacji. Ze względu na ściśle określone oczekiwania studentów, usiłowałam wskazywać na dzieła szczególnie inspirujące jako ilustracje rozmaitych technik pisarskich, a także zwracać uwagę na specyficzne wymagania, jakie tekstowi dramatycznemu narzuca ewentualna realizacja sceniczna.

Ponieważ współczesny dramat i teatr trudno jest rozpatrywać w oderwaniu od innych dziedzin sztuki, w moim cyklu wykładów starałam się zwracać uwagę na wielostronne powiązania dzisiejszego teatru z poezją i prozą, filmem, sztukami plastycznymi, muzyką czy tańcem.

Każdy wykład poświęcony był jednemu zagadnieniu, ukazywał najważniejsze nurty dwudziestowiecznego dramatu w ich ewolucyjnej dynamice. Teatrowi i dramatowi obcemu poświęcone zostały cztery wykłady. Idąc za ustaleniami J.L. Styana, wyróżniłam trzy główne prądy: realistyczny, symboliczno-absurdystyczny i ekspresjonistyczno-epicki. Osobny wykład dotyczył zjawisk takich, jak dramatyczne reinterpretacje, „przepisywania” klasyki oraz teatr postdramatyczny. Teatrowi i dramatowi polskiemu poświęciłam jeden wykład.