PRZEKŁAD LITERACKI

 


Kobiety są jak przekład: piękne nie są wierne, wierne nie są piękne.

George Bernard Shaw

  • W ubiegłych latach przekład literacki prowadzili: Ireneusz Kania, Marek Kędzierski, Gabriela Matuszek, Maciej Słomczyński, Piotr Sommer
  • Sylabus modułu
  •  Prezentacja wybranych zajęć

Warsztaty przekładowe Gabrieli Matuszek

Cykl poświęcony przekładowi artystycznemu rozpoczyna się od zajęć teoretycznych, które stanowią skrótowe wprowadzenie w rozmaite koncepcje translatorskie oraz podejmują próbę zarysowania najważniejszych zagadnień sztuki przekładu literackiego, takich jak: kumulacja ról tłumacza(czytelnika, znawcy, krytyka, badacza, twórcy), określenie zakresu wymagań i kompetencji (językowych, literackich, kulturowych), podstawowe zasady przekładu artystycznego (m.in. procedury
interpretacyjne biorące pod uwagę wielość kontekstów, kody leksykalno – semantyczne, kulturowe, estetyczne, rozumienie sensów niejawnych, odniesień intertekstualnych, granice przekładalności itp.), a także otwierają dyskusje nad zagadnieniem przekładu wiernego i twórczego, sztuki przekładania poezji itd. Wiedza teoretyczna zostaje skonfrontowana z praktycznymi trudnościami, jakie pojawiają się w pracy tłumacza: na przykładzie porównania kilku wersji przekładu tego samego utworu, podania przykładów „trudnych decyzji" czy „fałszywych przyjaciół" tłumacza, a wreszcie samodzielnego rozwiązywania translatorskich problemów przez słuchaczy (praca przekładowa z oryginału, albo „z rybki").