Dr Dorota Kozicka

 

 

 

Literaturoznawca, krytyk literacki,   

 pracownik naukowy w Katedrze Krytyki   Współczesnej UJ.

 

 

 

 

 

Zajmuje się literaturą dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku; na Wydziale Polonistyki UJ prowadzi wykład z literatury polskiej po roku 1989, a także warsztaty krytyczno-redakcyjne dla studentów krytyki literackiej. Jest jednym z jurorów w poświęconym literaturze najnowszej programie TVP Kultura „Od Słowa do Słowa".

Książki autorskie:

Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży. „Universitas" Kraków 2003,

„Chamuły", „gnidy", „przemilczacze" Antologia polskiego pamfletu dwudziestowiecznego. Wybór, opracowanie, wstęp D. Kozicka. „Universitas" Kraków 2010,

Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce. „Universitas", Kraków 2012.

Redakcja naukowa:

Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem., red. D. Kozicka , T. Cieślak- Sokołowski, „Universitas", Kraków 2007.

Literatura-punkty widzenia- światopoglądy. Prace ofiarowane Marcie Wyce. red. D. Kozicka, M. Urbanowski, „Universitas", Kraków 2007.

Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności. red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, „Universitas" , Kraków 2011.

Opracowanie zespołowe:

„Kartografowie dziwnych podróży" Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku. Redakcja i wstęp M. Wyka. Opracowanie K. Biedrzycki, J. Fazan, D. Kozicka, M. Urbanowski, J. Zach., „Universitas", Kraków 2004

Artykuły w czasopismach naukowych:

Trygonometria czyli sztuka czytania autobiografii, [rec. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, i wyzwanie. ] „Teksty Drugie" 2001, nr ¾, s. 139-143.

A nade wszystko żebym był pokorny..."- Zbigniew Herbert w ogrodzie Europy. Ruch Literacki R. XLIV, 2003, z.1.[Rozszerzona wersja artykułu została opublikowana w książce autorskiej Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży. „Universitas" Kraków 2003.]

Dwudziestowieczne podróże intelektualne.(Między esejem a autobiografią).„Teksty Drugie" 2003 nr 2/3, s.41-59.

Podróżny horyzont rozumienia. „Teksty Drugie" 2006 nr 1-2, s. 270-285. [nieznacznie zmieniona wersja ukazała się w tomie zbiorowym Hermeneutyka i literatura – ku nowej koine. Pod red. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany i Michała Januszkiewicza, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne" Poznań 2006, s. 263-278]

Recenzja: B. Grodzki, Tradycja i transgresja. Od dyskursu do autokreacji w eseistyce i formach pojemnych Czesława Miłosza. Lublin 2002. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. „Pamiętnik Literacki" 2006 nr 4, s. 272-278.

Prawda widzenia": o zmyśle wzroku w esejach Zbigniewa Herberta.„Ruch Literacki" - R. 47, z 6 (2006), s. 597-616.

Krytyk w PRL-u. „Wielogłos" 2008 nr 1, s. 135- 147. [częściowo zmieniona wersja ukazała się pod tytułem Krytyk w PRL-u. O kilku problemach w badaniu nad krytyka powojenną w tomie zbiorowym PRL – świat (nie)przedstawiony . Poznań 2010; s. 127- 139].

Krytyki literackiej kłopoty z politycznością (W ostatnim dwudziestoleciu). „Pamiętnik Literacki" 2009 z.2, s. 125-144.

Literaturoznawca w podróży służbowej. „Litteraria Copernicana" 2010 nr 1; s. 54- 61.

Od Kopciuszka do…..? O potyczkach krytyki literackiej z feminizmem, „Ruch Literacki" 2011 nr 4-5, s. 451 – 461.

Umysł w stanie nieustannego tworzenia". O krytyce Stanisława Brzozowskiego jako akcie performatywnym, „Teksty Drugie" 2011 nr 5, s. 265 -274.

Co to znaczy dzisiaj być polskim krytykiem? „Wielogłos" 2011, nr 1 (9)

Polityka autobiografii [rec. A. GalantPrywatne, publiczne, autobiograficzne], „Ruch Literacki" 2011 nr 6.

Artykuły w językach obcych:

Descrivere il mondo? Alcune considerazioni sulle relazioni di viaggio polacche dopo il 1989 [w] La lezione dei vecchi maestri. Saggi sulla letteratura polacca 2001-2007. Red. Silvano de Fanti, FORUM 2007, Universita degli studi di Udine, s. 45-62.

„Glucklich ist man hin und wieder nur in Gedichten" / „Szczęśliwym bywa się tylko w wierszach" / Szkic o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. „Dialog. Magazyn polsko - niemiecki" 2008 nr 83. s. 80-85 wersja niemiecka ; s. 86 – 90 wersja polska.

Neue Themen, neue Poetik. Polnische Literatur nach dem Zusammenbruch des Kommunismus./ Nowe tematy, nowa poetyka. Polska literatura po upadku komunizmu„Dialog. Deutsch-Polnisches Magazin"/„Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki'2010 nr 93; s. 9- -93 – wersja niemiecka, s.94 -96 –wersja polska.]

Stanisław Brzozowski's performative criticism, "Studies in East European Thought"

(2011) 63, s. 257–266.

Publikacje książkowe w wydawnictwach zbiorowych:

Echa włoskich wędrówek trzech wieszczów w relacjach podróżnych Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] Mickiewicz.Słowacki.Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty. Studia pod red. E. Owczarz i J. Smulskiego. Łowicz 2001.

„Czernienie papieru" jako „porządkowanie chaosu"- „Dziennik podróży do Austrii i Niemiec" Jerzego Stempowskiego. w: Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Pod red P. Kowalskiego Opole 2003, s. 77-94.

Wołanie o kanon? Znamienne wątki dyskusji metakrytycznych na przełomie wieków [w:] Kanon i obrzeża pod red. I. Iwasiów . Kraków 2005, s. 53-63.

Przemożna wola konfrontacji. Sztuka patrzenia w esejach Zbigniewa Herberta [w:] Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Materiały z Warsztatów Herbertowskichpod red. J. M. Ruszara, cz. II, Lublin 2006, s. 51-79.

„Mój przyjaciel malarz" Parę słów o przyjaźni Zbigniewa Herberta z Józefem Czapskim [w:]Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści. . Materiały z Warsztatów Herbertowskichpod red. J. M. Ruszara, Lublin 2006.

Podróż jako czytanie świata. Ryszarda Kapuścińskiego wędrówki z Herodotem. [w:] Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość, tożsamość, identyfikacja, przestrzeń. Red. M. Cieśla- Korytowska, O. Płaszczewska, Universitas, Kraków 2007, s. 31 – 45.

„Nie ma nic na końcu książki"? - o literaturze niefikcjonalnej ostatnich lat [w:] Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra. Red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2007, s. 79-92.

Metafory metakrytyki – przenośny wizerunek krytyka literatury[w:] Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem . Red. D. Kozicka , T. Cieślak- Sokołowski, Kraków 2007, s. 393 – 407.[częściowo zmieniona wersja opublikowana została pod tym samym tytułem w „Odrze" 2007/5, s.77-83]

Podróże kształcą? Doświadczenie podróży w twórczości Andrzeja Stasiuka[w:] Literackie reprezentacje doświadczenia. Red. W. Bolecki, E. Nawrocka . Warszawa 2007, s. 425 -435.

Przypis do Dzieła [w:] Literatura-punkty widzenia- światopoglądy. Prace ofiarowane Marcie Wyce. Red. D. Kozicka, M. Urbanowski, Kraków 2007, s. 5-10.

Czy krytyk musi być kochany, czyli o narcystycznych skłonnościach krytyki literackiej[w:] Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele. Red. M. Cieśla- Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec. Kraków 2008, s. 489-502.

Krytyk przeciw Uniwersytetowi. O antymetodologicznych strategiach krytyki literackiej po roku 1989. [w:] Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009.Część II: Idee, ideologie, metodologie, pod red. A. Galant i I. Iwasiów. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s.13-32.

„Widz niecierpliwy" czy uważny obserwator? Dwie podróże Tymona Terleckiego. [w:] Tymon Terlecki – pamięć i sumienie emigracji pod red. J. Jarzębskiego i A. Juszczyka. Przemyśl 2009, s. 109-120.

Trzy zapisy morskich podróży: Uniłowski, Gombrowicz, Białoszewski . W: Witold Gombrowicz. Nasz współczesny. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w stulecie urodzin pisarza. UJ Kraków , 22-27 marca 2004. Pod red. J. Jarzębskiego. „Universitas" Kraków 2010; s. 752- 763.

„Bezł(r)adne rozważania starego krytyka"? O krytyce „tradycyjnej" w latach dziewięćdziesiątych i pierwszych. W: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Tom I cz. I. Życie literackie po 1989 roku. Wydawnictwo UŚ Katowice 2010; s. 61- 77.

O nudzie estetyki i innych kłopotach krytyki literackiej [w:] Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, red. P. Śliwiński, Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu, 2011, s. 18-31.

Lista (nie)obecności Kisielewskiego krytyka[w:] Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991), red. A. Hejmej, K. Hawryszków, K. Cudzich-Budniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 323-331.

„Pokolenie". Reaktywacja? [w:] Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, „Universitas", Kraków 2011, s. 24-36.

Marcina Świetlickiego poszukiwanie formy bardziej pojemnej [w:] Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, red. P. Śliwiński, Wydawnictwo WBPiC, Poznań 2011, s. 110-117.

Dlaczego „nie"? Strategie odrzucania Miłosza po roku 1989 [w:] Po Miłoszu, red. W. Browarny, J. Orska, Wydawnictwo EMG, Wrocław2011, s. 195 -214. [Znacznie skrócona wersja tego tekstu ukazała się pod tym samym tytułem w „Odrze" (2011 nr 12, s. 48-54)]; 

«My zdies'emigranty» ? Polski intelektualista w «podróży słuzbowej» [w:] Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku., red. H. Gosk, « Universitas » Kraków 2012, s.

Prace popularno-naukowe:

Słownik bohaterów literackich. Współautorstwo haseł i redakcja z M. Siwiec, A. Zawadzkim i M. Urbanowskim, wyd. Park, Bielsko-Biała 2004 i następne.

Egzystencjalizm [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Tom IX. Literatura współczesna 1939-1956. Wydawnictwo SMS 2005

Krytyka literacka [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Tom X. Literatura współczesna 1939-1956. Wydawnictwo SMS 2006.

Artykuły:

Książka o Sycylii Jarosława Iwaszkiewicza, „Dekada Literacka" 2000, nr 6/8.

Dojrzewanie Albertynki,[rec. M. Gretkowska, Polka]Dekada Literacka 2001, nr 11/12, s. 110-113.

Słowa Herberta. Słowa o Herbercie [rec. Z. Herbert, Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998; J. Łukasiewicz, Herbert.] „Dekada Literacka" 2002,nr 1/2, s. 94-97.

Kulturowy fałsz i melancholia antropologa [rec. P.Kowalski, Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej ] „Dekada Literacka" 2003, nr 5/6, s. 74-77.

Nie(bo) nie, czyli powieści zaangażowanej kłopot poważny [M.Sieniewicz, Czwarte niebo] „Fa-Art." 2004, nr1, s. 63-65.

Historyczna choć nie martwa. Rozmowa ze Stanisławem Stabrą, „Dekada Literacka" 2005, nr 3-4, s. 89-94.

Podróże Dyzia Marzyciela [rec. A. Stasiuk, Jadąc do Babadag] „Dekada Literacka" 2005 nr 6, s. 60-65.

Podróż jako czytanie świata. Ryszarda Kapuścińskiego wędrówki z Herodotem „Dekada Literacka" 2005 nr 6, s. 30-39.

Zapamiętane z …rozmowy z Ryszardem Krynickim, która odbyła się w majowe późne popołudnie w domu poety na krakowskim Podgórzu „Dekada Literacka" 2005 nr3/4, s.83-85. Wersja w języku rosyjskim opublikowana w piśmie „Nowaja Polsza" 2006 nr 1.

Dojrzałość do literatury. Refleksje o czytaniu „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni" 2006, nr1, s. 39-41.

O podróżach/Piotr Kowalski, Jakub, Niedźwiedź, Olga Płaszczewska, Marek Kozicki, Teresa Walas; rozm. przepr. Dorota Kozicka. „Dekada Literacka" 2006 nr 6, s. 16-29.

„Inny nie będę…" (o Ryszardzie Kapuścińskim)„Dekada Literacka" 2006, nr 6, s. 130-133.

O krytyce literackiej, „Odra" 2007 nr 2, s. 142 -143.

Pan od piękna, „Alma Mater", nr 91 (2007), s. 64-65.

Stambulskie pasaże. „Przegląd Polityczny" 2008 nr 89, s. 55-57. [rec. książki Ohrana Pamuka, Stambuł ]

„Nowe jest z natury dyskretne i słabo pochwytne". Z Piotrem Śliwińskim rozmawiają Dorota Kozicka i Tomasz Cieślak – Sokołowski . „Dekada Literacka" 2008 nr 2-3, s. 33-41.

Musimy się jakoś różnić…[rec. książek: R. Ostaszewski, Etapy. Rozmowy z pisarzami ( i nie tylko). Olsztyn 2008; J. Borowiec, Szare światło. Rozmowy z Krystyna Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem. Wrocław 2009; M. Larek, J. Borowczyk, Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami Poznań 2009. ] „Dekada Literacka" 2009 nr 3.

Czy ktoś to kupi? Czyli krytyka „poza władzą sądzenia"… [rec. książki K. Uniłowskiego Kup pan książkę ! Szkice i recenzje. FA - art. Katowice 2008] „Dekada Literacka" 2010 nr 1

Rozpasany zdzierca, piszpanek i skrytopis [M. Pilot, Pióropusz WL, Kraków 2010] „Dekada

Literacka", 2011, nr 4 (247), s.79-8