Dla Kandydatów

Studia Literacko-Artystyczne

 

Obszar kształcenia

Obszar nauk humanistycznych

Opłata za studia podyplomowe

9 000 zł

Adres

ul. Gołębia 16, p.44 31 – 007 Kraków

Telefon

12 663 13 23

E-mail

renata.pinkowska@uj.edu.pl

WWW

http://www.sla.polonistyka.uj.edu.pl/

WWW

https://www.facebook.com/sla.uj.krakow?fref=ts

Godziny przyjęć w sekretariacie

Poniedziałek 10.00 – 14.00, Wtorek 10.00 – 14.00, Środa – nieczynne, Czwartek 11.00 – 15.00, Piątek 10.00 – 14.00, Sobota 9.00 – 13.00 – tylko w dni zjazdów

Liczba semestrów

4

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

• ukończone studia I stopnia lub II stopnia, albo jednolite magisterskie - posiadanie tytułu zawodowego: licencjat, magister, inżynier lub lekarz

• predyspozycje literackie (talent)

• próby literackie – niepublikowane lub publikowane

• przedstawienie pracy literackiej (5-10 stron)

• podstawowa wiedza oraz umiejętność dyskusji na tematy literackie

Zasady rekrutacji

Rekrutacja jest dwustopniowa:

1. Kandydaci składają stosowne dokumenty oraz literacką pracę pisemną (5-10 stron maszynopisu, ew. dołączają opublikowane książki). Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z pracami literackimi i dokonuje akceptującego wyboru na tej podstawie.

2. Kandydaci biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej, sprawdzającej uzdolnienia, motywacje, poziom wiedzy literackiej itp.

Limit przyjęć

min. 10 osób maks. 20 osób

Termin rekrutacji

od 15.06.2020 do 30.08.2020

Początek studiów

zajęcia trwają od połowy października do połowy czerwca; 

Opis studiów

Chcesz zostać pisarzem, dramaturgiem, poetą – UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH!

Dwuletnie podyplomowe Studia Literacko-Artystyczne to pierwsze, prestiżowe i jedyne tego rodzaju studia w Polsce, istniejące od 1994 r. (projekt autorski prof. Gabrieli Matuszek; do 2016 r. studia nosiły nazwę Studium Literacko-Artystyczne). Wykładowcami są wybitni pisarze, poeci, krytycy i najlepsi specjaliści w poszczególnych dziedzinach, a wielu wychowanków odniosło znaczące sukcesy literackie.

Program obejmuje zajęcia warsztatowe z głównych rodzajów i gatunków literackich oraz wykłady dopełniające podstawową wiedzę potrzebną twórcom pracującym w materii słowa.

Studia kończą się pracą dyplomową pisaną pod opieką wybranego tutora, którą jest tomik poetycki, proza, tom opowiadań, dramat itp. Przy studiach istnieje seria literacka, umożliwiająca debiuty oraz publikacje kolejnych książek absolwentom i słuchaczom.

Studia dedykowane są dla osób utalentowanych literacko, posiadających ukończone studia I lub II stopnia, inżynierskie, albo jednolite magisterskie. Zajęcia odbywają się w cyklach dwudniowych sesji, co dwa tygodnie (piątek: 17:00-20.15, sobota: 9:30 -14:30).

Realizujemy projekty literackie, organizuje Festiwale, konkursy literackie (np. Konkurs Literacki im. Macieja Słomczyńskiego), podejmuje współpracę z podobnymi placówkami za granicą (Praga, Lipsk, Piatigorsk) itp.

Z inicjatywy pierwszego rocznika Studium Literacko-Artystycznego powstało pismo „STUDIUM”, które przez wiele lat było jednym z najważniejszych pism młodo literackich w Polsce, a od 2008 r. ukazuje się pod red. Gabrieli Matuszek „Seria Studium Literacko-Artystycznego UJ”, umożliwiająca debiuty oraz publikacje kolejnych książek absolwentom SLA.

Z inicjatywy absolwentów powstało i działa także Stowarzyszenie Absolwentów, Wykładowców i Słuchaczy Studium Literacko-Artystycznego UJ, które pomaga w publikacji książek, (współ)organizuje promocje, imprezy literackie itp. Szczegółowe informacje nt. wykładowców, przedmiotów oraz życia literackiego słuchaczy i absolwentów znajdują się na stronie: http://www.sla.polonistyka.uj.edu.pl/  

A także na stronach: http://www.facebook.com/sla.uj.krakow?fref=t

http://www.facebook.com/SzkolaKreatywnegoPisaniaStowarzyszenieSLA?fref=ts

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki  i soboty , na Wydziale Polonistyki UJ, ul. Gołębia 14-20. Raz do roku słuchacze wyjeżdżają na 3-dniowe warsztaty literackie w Domu Pracy Twórczej „Astoria” w Zakopanem.

Punkty ECTS

64

Materiały dostępne w sekretariacie

Informacja o studiach

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty składane w sekretariacie:

• podanie, list motywacyjny w trzech kopiach (ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i osiągnięć literackich)

kwestionariusz osobowy, CV

• jedno zdjęcie

• odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich (inżynierskich, medycznych)

• kandydat składa pracę literacką o objętości 5 - 10 stron (wiersze, proza lub dramat - fragmenty) w trzech kopiach.

Program studiów

Zajęcia praktyczne

Warsztaty prozatorskie – 80 godz.

Warsztaty poetyckie – 80 godz.

Warsztaty dramaturgiczne – 26 godz.

Warsztaty scenopisarskie -24 godz.

Gatunki niefikcjonalne – 18 godz.

Przekład literacki – 8 godz.

Warsztaty medialne – 10 godz.

Krytyka tekstu - 8 godz.

Zajęcia teoretyczne

Wykłady o literaturze – 20 godz.

Wykłady o dramacie i teatrze – 14 godz.

Wykłady o filmie – 14 godz.

Poetyka opisowa – 12 godz.

Elementy prawa autorskiego - 6 godz.

Konsultacje indywidualne: słuchacze pod opieką tutora przygotowują literacką pracę dyplomową.

 

Efekty kształcenia

Absolwent SLA ma wiedzę w zakresie

• tworzenia i budowy utworu prozatorskiego, poetyckiego, dramatu i scenariusza

• podstawowych zagadnień z zakresu współczesnej kultury (film, teatr), a zwłaszcza literatury

• podstaw wersyfikacji, stylistyki, kompozycji oraz genologii tekstów literackich

• podstaw problemów translatorskich

• podstaw zjawisk w literaturze (nie tylko) współczesnej, w dramacie i filmie.

Zna i rozumie

• podział na rodzaje i gatunki literackie

• podstawowe środki poetyckie

• specyfikę tworzenia oraz budowy tekstów prozatorskich, poetyckich, dramatycznych, scenariusza, gatunków niefikcjonalnych (reportaż, autobiografia itp.)

• ma podstawową wiedzę nt. funkcjonowania rynku czytelniczego

• ma podstawową wiedzę nt. prawa autorskiego

Potrafi

• stworzyć tekst prozatorski, poetycki, fragment dramatu i scenariusza i poddać je krytycznej ocenie

• wykorzystać twórczo środki poetyckie w swoim tekście; napisać sprawny dialog i poddać go krytycznej ocenie itp.

• poruszać się swobodnie w przestrzeni kultury i literatury

• ocenić własny i cudzy tekst literacki

• przygotować do publikacji utwór literacki

• prowadzić warsztaty twórczego pisania dla początkujących (osoby mające w tym kierunku predyspozycje)

Kierownik studiów

Prof. dr hab. Gabriela Matuszek-Stec

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

1. Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

2. Przygotowanie do publikacji konkretnego utworu literackiego

3. Ponadto:

• zdobycie podstawowej wiedzy o literaturze

• opanowanie warsztatu literackiego

• rozwój talentu literackiego

• rozwój umiejętności interpretowania tekstów kultury i rozwój kompetencji społecznych

• rozeznanie we współczesnym życiu literackim.