Dr hab. Andrzej Zawadzki

 

      Historyk i teoretyk literatury, adiunkt w Katedrze

    Antropologii Literatury i Badań Kulturowych

    Wydziału Polonistyki UJ.

 

 

 

Adiunkt w Katedrze ALiBK od 2002; w roku akademickim 2004/2005 wykładowca literatury polskiej na Université de la Sorbonne, Paris IV zajmuje się literaturą XX wieku, komparatystyką, pograniczami literatury i filozofii oraz antropologii

Książki:

 • Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim I połowy XX w.Kraków 2001 (nagroda M NiE 2002)
 • Literatura a myśl słaba Kraków 2009 (nominowana do nagrody Długosza 2011)

Artykuły:

 •  „Ferdydurke" Witolda Gombrowicza wobec tradycji powieści pikarejskiej, w: „Pamiętnik literacki" 1994, z. 4.
 • „W tańcu tylko wypowiadać potrafię najwyższych rzeczy przenośnie". Metafora tańca w tradycji modernistycznej, w: „Pamiętnik literacki" 1998, z. 3.
 • Pomiędzy Genezą a Strukturą: Pierre'a Bourdieu socjologia modernizmu literackiego, wstęp do: Pierre Bourdieu, Teoria obiektów kulturowych, w: Odkrywanie modernizmu, przekłady i komentarze pod red. Ryszarda Nycza Kraków, Universitas 1998.
 • Filozoficzny dziennik intymny: de Biran, Amiel, Elzenberg, w: „Teksty Drugie" 1999 z. 1/2.
 • Pisarstwo antropologiczne Bronisława Malinowskiego, w: „Teksty Drugie" 1999 z. 5.
 • Dusza essaistyczna. Miejsce eseju w twórczości Stanisława Brzozowskiego, w: „Ruch Literacki" 2000 nr 1
 • „Przywracanie życia słowom". Pisarstwo filozoficzne Bolesława Micińskiego, „Principia" 2000, tom XXVII-XXVIII.
 • Dialog i portret jako gatunki wypowiedzi filozoficznej, w: „Pamiętnik Literacki" 2000 nr 4
 • Mimika i mimetyka. Mim i pantomima w nowoczesnej świadomości literackiej w: „Pamiętnik Literacki" 2001
 • An Anthropologist as Modernist Writer. Some remarks on Malinowski ‘s Diary, w: Swedish-Polish Modernism, Stockholm 2001
 • „Dokument pisany kluczem". Nowoczesna koncepcja podmiotu według Stanisława Brzozowskiego, „Teksty Drugie" 2002 nr 4
 • Język, tożsamość, narracja. Poetyka nowoczesnego pisarstwa antropologicznego: w: Narracja i Tożsamość. Narracje w kulturze (I), red. W. Bolecki i R. Nycz, Warszawa 2004
 • Między antropologią a pisarstwem antropologicznym : o twórczości Wacława Sieroszewskiego, „Ruch Literacki" 2004 z. 1 s. 15-29
 • Koniec nowoczesności: nihilizm hermeneutyka sztuka, w: „Teksty Drugie" 2005 nr 4 (przedruk jako wstęp do: G. Vattimo, Koniec nowoczesności, tłum. M. Surma-Gawłowska, Kraków 2006)
 • Autor. Podmiot literacki, w: Kulturowa teoria literatury, red. R. Nycz i MP Markowski, Kraków 2006
 • Hermeneutyka śladu i hermeneutyka świadectwa, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz i A. Zajdler Janiszewska, Kraków 2006
 • Mimesis śladu u Platona, w: „Ruch literacki" 2006 nr 4/5
 • Wiara w wiarę. Religia i hermeneutyka w ujęciu Vattimo, w: Hermeneutyka nowa koine, red. K. i R. Koschany Poznań 2006
 • Symploke jako figura Platońskiej mimesis, w: „Wielogłos" nr 1 2007
 • Hojność śladu. O „Śniegu" Leśmiana, w: „Przestrzenie Teorii" 2007 nr 8
 • Noica. Vattimo" gândirea slabā şi consecinţele ei, w: „Filologie rusa", 2007 vol. XXIII, Bucuresti 2007
 • Osłabianie Nietzschego w: „Przestrzenie teorii" 2007 nr 7
 • Słaba ontologia w literaturze polskiej XX wieku, w: „Teksty Drugie" 2008, „Stowarzyszenie Pro Cultura litteraria" nr 3, s. 27-42.
 • Rysy autora. Ślad jako nowa formuła obecności autora w tekście, w: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. M. Korytowska, M. Siwiec, I. Puchalska, WUJ 2008, s. 457-468.
 • Romania as an experience of time and space, w: Spaţiul şi Timp ca paradigme culturale, Editura Universitaţii din Bucureşti, 2008, s. 17-23
 • Antropologia, nihilizm, hermeneutyka,w: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie, red. Arleta Galant i Inga Iwasiów, Szczecin 2008, s. 71-82
 • Antropolog w podróży służbowej: Malinowski, Eliade, „Romanoslavica", Bucuresti 2009
 • Mimesis-konteksty religijne, „Teksty Drugie" 2010 z. 3
 • Między komparatystyką literacka a kulturową, „Wielogłos" 2010 nr ½
 • Rumuńskie pokolenie 1910 w poszukiwaniu nowoczesnego modelu kulturowego. Emil Cioran, „Schimbarea la faţa a României", w: Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności, Kraków 2011 (w druku)
 • Metafora we wnętrzu metafizyki. Heidegger i Różewicz, w: „Ruch literacki" 2011 nr 1
 • Antropologiczny dziennik intymny. Malinowski, Eliade, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki i interpretacje, Kraków 2012.

Recenzje

 • O pożytkach z archeologii pojęć, rec. Z: Dopowiedzenia : rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze / Henryk Markiewicz .-Kraków, 2000, „Teksty Drugie" 2003 nr 2/3
 • Literatura jako trop rzeczywistości : poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej/ Ryszard Nycz .-Krak. , 2001 .-Rec. Andrzej Zawadzki //" „Dekada Literacka" 2004 nr 1
 • Pierwsze: nie będziesz podglądał Boga swego, Gombrowicza, rec. Z :Podglądanie Gombrowicza / Jerzy Jarzębski .-Kraków , 2001 "Teksty Drugie" 2002 nr 3
 • Credere di credere : é possibile essere cristiani nonstante la Chiesa?/ Gianni Vattimo .-Ed. 2 Milano , 1998 .-Rec. Andrzej Zawadzki „Deakada Literacka" 2002 nr ¾.

Przekłady:

- z angielskiego:

 • Edward Stankiewicz, Poetyka, językoznawstwo i gatunki literackie (Linguistics, Poetics and Literary Genres), w E. Stankiewicz, Poetyka i sztuka słowa, Kraków, Universitas, 1997.

- z francuskiego:

 • P. Bourdieu,Teoria obiektów kulturowych, w: Odkrywanie modernizmu, przekłady i komentarze pod red. R. Nycza,Kraków 1998;
 • P. Bourdieu Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego Kraków 2002
 • J. Derrida Mallarmé, Teoria produkcji literackiej w: Sztuka interpretacji (3) pod. Red. H. Markiewicza i T. Walas, 2010
 • P. Macherey, Teoria produkcji literackiej w: Sztuka interpretacji (3) pod. Red. H. Markiewicza i T. Walas, 2010.

- z rumuńskiego:

 • fragmenty książki M. Cărtărescu Postmodernismul românesc, w: „Dekada literacka" 2001 nr 12
 • - z włoskiego:
 • G. Vattimo, Dialektyka, różnica, myśl słaba (wspólnie z M. Gawłowska) „Teksty Drugie" 2003 nr 5
 • G. Vattimo, Historia zbawienia, historia interpretacji, „Teksty Drugie" 2005 nr 4
 • G. Vattimo, Hermeneutyka Nietzschego (wspólnie z Moniką Surmą-Gawłowska) w: „Przestrzenie teorii" 2007 nr 7
 • U. Eco, Myśl słaba vs. Granice interpretacji; Powrót do Izydora; Język półkuli południowej; Definicje w estetyce Crocego, w: E. Eco, O drzewa do labiryntu: studia historyczne o znaku i interpretacji, Kraków 2009.

Prace popularyzatorskie:

 • indeks do Dziennika W. Gombrowicza, Wydawnictwo Literackie 1997
 • (wspólnie z Jerzym Jarzębskim) wstęp do: W. Gombrowicz, Ferdudurke, WL 1997
 •  współautor podręcznika Literatura i jej konteksty, wydawnictwo Park, Bielsko 2001

Podręczniki, skrypty:

 • Klucz do świata. Podręcznik do języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa PWN 2007-2008, (razem z Beatą Drabik i Jakubem Pstrągiem).
 • Literatura i jej konteksty, wyd. Park, Bielsko 2001 (razem z Michałem Kuziakiem i Michałem Hanczakowskim).
 • Słownik bohaterów literackich, wyd. Park, Bielsko 2004 (razem z Dorotą Kozicką, Magdaleną Siwiec i Maciejem Urbanowskim).